Σκουπιδιστάν

Ετικέτες

Όπως μας ήρθε μέσω mail:

Τοποθεσία: Σμηναγού Λαουρδέκη, Γέφυρα Βαριάς, πίσω από το ΤΕΙ.
Σκουπίδια τουλάχιστο δυο μηνών και αμέτρητα τηλεφωνήματα στο δήμο.